Photo de

Stefano Zambuto

VoProCam  Yaoundé

Cameroun

 

Rome 1993

Rome 1994

Rome 1996

Rome 1997

Rome 2003

Rome 2006

Rome 2007

    Moments             Saygon Bangkok Chiangmai             Hong Kong                         Samsara

              Inde                       Gare Termini Rome

Femmes du Cameroun

Yaoundé Cameroun

2016

Portrait